ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស 2019-nCOV IgG/IgM (ឈាមទាំងមូល/សេរ៉ូម/ប្លាស្មា)