ឧបករណ៏គម្របដាប់ប៊ែល -១៩ (សារ៉ាស-Cov-២) ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស