មេរោគថ្មី (SARS-Cov-2) ឧបករណ៍តេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័ស (ច្រមុះហៀរសំបោរ)