ឧបករណ៍ប្រលោមលោកកូរ៉ូណាវ៉ាវីអព្យាក្រឹតធ្វើតេស្តិ៍អង់ទីយ៉ូទិករហ័ស

f45361bde7e358c1e6f35539a5b0de4