ឧបករណ៍ប្រលោមលោកកូរ៉ូណាវ៉ាវី (SARS-Cov-2) ឧបករណ៍តេស្តលឿន Antigen (ទឹកមាត់)

872a8ca67e8061ecc40f93b87773e99