មេរោគថ្មី (SARS-Cov-2) ឧបករណ៍តេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័ស (ទឹកមាត់)

872a8ca67e8061ecc40f93b87773e99